Osterøy

Loneelva på OsterøyLonelvi ligger på Osterøya og drenerer mot nord, ut Lonevågen til Osterfjord. Skoggrensen ligger ca. 500 moh. I sør og øst ligger fjellområder 500-666 moh. Osterøya utgjør en del av bergartsformasjonen Bergensbuene som gir sonemessig variasjon i berggrunnen. Vassdraget ligger i et kupert småskalalandskap som veksler mellom fjell, skog, kulturmark samt vann- og våtmarksområder. I lavere deler ligger flere vann, som drenerer i ulike retninger til Lonevågen. Elv snor seg gjennom landskapet og er flere steder forbygget mot jordbruksområder.

God fiskebestand


Vassdraget har gode fiskebestander og en produktiv smoltproduksjon. Laksestammen har vært knyttet til forskning i nærmere 40 år og det er utarbeidet driftsplan for anadrom fisk. Vassdraget er regionalt viktig for vannfugl og Borgovatnet er klassisk lokalitet i fylket for overvintring av sangsvaner. Flere rødlistede arter hekker.

Låstadvatnet (Alle foto: Sylvia Smith-Meyer, NVE)
Utenom kulturlandskap med tilhørende anlegg er det lite tekniske inngrep. Nedbørfeltet er relativt stort til å være kystnært. Tradisjonelt friluftsliv, bl.a. knyttet til vannrelaterte aktiviteter er stor. Sportsfiske etter laks er viktig. Det er opparbeidet flere friluftsområder.

Biologisk mangfold

Lonelvi har stor verdi for biologisk mangfold på grunn av en intakt laksestamme og forekomster av flere rødlistede arter. Naturens mangfold knyttet til vann er stort, og vassdraget har også varierte og markerte rike landskapelementer. Nedbørfeltets areal: 58 km2.
Kilde. NVE
Flott fangst i Loneelva © Foto: Netfish.no


Osterøy.com © 2007 **